44 2033180199

குறுகிய தொடர்பு

Packaging - A tool for controlling food waste

  • Chakravarthi AVPS

குறுகிய தொடர்பு

Development and quality evaluation of commercial maize products

  • Nikita Wadhawan and L K Murdia

குறுகிய தொடர்பு

Functional ingredients in the food industry in Latin America

  • Manuel Palma

குறுகிய தொடர்பு

Alternative processes for low moisture food: Versatility and challenge

  • Guzun-Cojocaru Tatiana
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top