44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of trans-fatty acids on antioxidant system and ATPase levels in liver and kidney of rats

  • Na Ren, Ping Liu, Shuang Nie, Xuejiao Zhang, Mengdi Chen

ஆய்வுக் கட்டுரை

Pilot study on chilli stalks as a source of non-dairy lactic acid bacteria in yogurt making

  • Olatide M, Arawande JO, George OO, Aborisade AB, Olasupo AD

விமர்சனங்கள்

Production and functional characterization of food compatible biosurfactants

  • Sanchita Khanna, Pritisnigdha Pattnaik
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top