44 2033180199

அசல் கட்டுரை

The content of antioxidants - Phenolic compounds, in red wines of Georgia “Kindzmarauli” and “Saperavi”

  • Kekelidze N, Kekelidze T, Akhalbedashvili L, Maisuradze G, Kvirkvelia B, Tsotadze G, Mskhiladze A, Lipartiani V and Jalaghania S
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top