44 2033180199

விமர்சனங்கள்

Organic acids as enhancers of phytase activity: A brief discussion based on the available literature and personal research

  • Bruno S Vieira , Joao G Caramori Junior , Gerusa SS Correa and Andrea SP Vieira

அசல் கட்டுரை

Evolution of type 2 diabetes mellitus in patients undergoing vertical sleeve gastrectomy or Roux-en-Y gastric bypass

  • Cesar Antonio Martinez-Ortiz, Jose Benito Saldivar-Frias, Arturo Abraham Rodriguez-Gonzalez and Cinthya Yenifer Cuevas-Marban
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top