44 2033180199

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

ஆசிரியர் (கள்) தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை https://www.pulsus.com/submissions/endocrine-disorders-surgery.html இல் உள்ள பத்திரிகையின் ஆன்லைன் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம்  அல்லது publicer@pulsus.com இல் மின்னஞ்சல் செய்யலாம்   
 

 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top