44 2033180199

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

ஆசிரியர்(கள்) தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஜர்னலின் ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம்: https://www.pulsus.com/submissions/clinical-genetics-genomics.html அல்லது editorialoffice@pulsus.com  இல் மின்னஞ்சல் இணைப்பாக 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top