44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Preliminary In-vivo study on rats to enhance recognizing the use of Anacyclus clavatus as traditional diet by the local population from Tizi-Ouzou

  • Benahmed Djilali Adiba, Issad Mourad, Benali Yasmine, Besombes Colette, Benseddik Abdelouahab, Boulahlib Mohamed, Boukhenfra Abdelmalek, Ahmed Said Amel, Medjber Lynda, Allaf Karim
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top