44 2033180199

அசல் கட்டுரை

N-Nitrosation of dimethylamine by Bacillus cereus isolated from fermented Palm sap (Elaeis guineensis)

  • Adeleke Gbadebo, Adedosu OT, Emmanuel B. Oyewo, Fatoki JO, Abioye DH, Ishola AA, Maduagwu EN
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top