44 2033180199

நடைமுறை ருகோபிஸ்

கர்னல் யாடர்னாய் மருத்துவம் மற்றும் கதிர்வீச்சு - மேடுனரோட்னி ரெசன்சிருமிய் சூர்னல், கோட்டரி ப்ரினிமேட் ஆம் யாடர்னோய் மருத்துவ நிபுணர்கள்

க்டோபி ஆட்பிரவைட் ரூகோபிஸ், அட்ரஸூவை அணுகவும் https://www.scholarscentral.org/submission/nuclear-medicine-radiology-journal.html . В разделе «Длya avtorov» нажмите «உட்பிரவிட் ரூகோபிஸ்» மற்றும் ஸ்லேடியூட் இன்ஸ்ட்ரூக்சியம் போட் ஆட்பிரக்ட் ரைவ் (நுட்பம்) மேலும் வ்லோஜெனியா மற்றும் எலெக்ட்ரோனோமு பிஸ்மியூ போ அட்ரேசு radiology@eclinicaljournals.org .


விளம்பரம்: ью после уведомления о приняти к публикации.

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top