44 2033180199

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

நானோ தொழில்நுட்ப கடிதங்கள் அனைத்து நானோ தொழில்நுட்ப துறைகளிலும் ஆய்வுகளை ஏற்கும் ஒரு சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு இதழ் ஆகும். ஆசிரியர் தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை ஜர்னலின் ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல் அமைப்பில் சமர்ப்பிக்கலாம்  அல்லது மின்னஞ்சல் இணைப்பாக editorialoffice@pulsus.com இல் வெளியிடலாம்

. வெளியீட்டிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top