44 2033180199

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

இனப்பெருக்க உயிரியல் மற்றும் உட்சுரப்பியல் இதழ்   என்பது அனைத்து இனப்பெருக்கத் துறைகளிலும் ஆய்வுகளை ஏற்கும் ஒரு சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு இதழ்ஆகும்
 
     
ஆசிரியர் தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஜர்னலின் ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் https://www.pulsus.com/submissions/reproductive-biology-endocrinology.htm l அல்லது editorialoffice@pulsus.com என்ற மின்னஞ்சல் இணைப்பில்  சமர்ப்பிக்கலாம்.
 
வெளியீட்டுக் கட்டணங்கள்:  கட்டுரையை வெளியிடுவதற்கு ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன், வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைக்கு 1519 யூரோ வெளியீட்டுக் கட்டணமாக ஆசிரியர்கள் செலுத்த வேண்டும்.
 

 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top