44 2033180199

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

மருந்துகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நச்சுயியல் இதழ் ஜர்னல் என்பது ஒரு சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு இதழ் ஆகும், இது மருந்துகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நச்சுயியல் பற்றிய அனைத்து அம்சங்களையும் பற்றிய ஆய்வுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

ஆசிரியர்(கள்) தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை https://www.pulsus.com/submissions/drugs-ecotoxicology.html அல்லது publicer@pulsus.com என்ற மின்னஞ்சல் இணைப்பு மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம். 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top