44 2033180199

அசல் கட்டுரை

Tumor markers in screening for neoplasms in patients with idiopathic deep vein thrombosis

  • Jos�?© Maria Pereira de Godoy, Andressa Ribeiro, Andr�?© Lu�?­s Cozetto de Oliveira

அசல் கட்டுரை

Interference of day‐to‐day activities on the working pressures in patients using elastic stockings

  • José Maria Pereira de Godoy, Maria de Fátima Guerreiro Godoy

வழக்கு அறிக்கை

Approach to Elephantiasis Nostra of Unclear Etiology: A Case Report with a Brief Review

  • Hamit Serdar BAŞBUĞ, Macit BÄ°TARGÄ°, Kanat ÖZIŞIK
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top