44 2033180199

அசல் கட்டுரை

Treatment Approaches for lymphorrhea and lymphocele after Varicose Veins Surgeries on the Lower Extremities

  • Ufuk Aydin, Alper Gorur, Orhan Findik, Cevdet Ugur Kocogullari

அசல் கட்டுரை

Subfascial Endoscopic perforator surgery (SEPS) for Chronic Venous Insufficiency ? Our initial experience

  • Mayank Jayant, Viney Kumar, Robin Kaushik, Rajeev Sharma, Ashok Attri

அசல் கட்டுரை

Intensive treatment of post-breast cancer upper limb lymphedema

  • Edivandra Buzato, Cassio Gustavo Santana, Karina Paludetto Lopes

அசல் கட்டுரை

The in-hospital treatment of erysipelas using cephalosporin, ciprofloxacin or oxacillin

  • Andressa Ribeiro, Andre Luis Cozetto de Oliveira, Fernando Batigalia

அசல் கட்டுரை

Control of lymphedema using a cotton-polyester stocking in a patient with a mental disability

  • Camila Capelozza, Tânia Dias Guimarães, Renata Lopes Pinto, Maria de Fatima Guerreiro Godoy

அசல் கட்டுரை

Chest lymphedema after breast cancer treatment

  • Jose Maria Pereira de Godoy, Stelamarys Barufi, Maria de Fatima Guerreiro Godoy

அசல் கட்டுரை

Alzheimer’s disease and anticardiolipin antibodies

  • Maria Regina Pereira de Godoy, Waldir Antonio Tognola, José Paulo Cipullo

ஆசிரியருக்கு கடிதம்

Alternative lymphatic pathway from the arm to the transverse cervical chain

  • Luis Ciucci
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top