44 2033180199

குறுகிய தொடர்பு

Covid-19 and varicose veins: common causes of deep vein thrombosis and embolism

  • Dr. Ulf Th.Zierau, Dr. Lilia Martel, PD Dr. med. Wolfgang Lahl
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top