44 2033180199

வழக்கு அறிக்கை

Bilateral variant thyroid arteries Introduction This

 • Arjun BURLAKOTI, Nicola MASSY-WESTROPP

வழக்கு அறிக்கை

Variation in the origin and branching pattern of the musculocutaneous nerve and accessory head of the biceps brachii muscle

 • Ricardo E. ESPARRAGOZA, Ana E. NAVA, Marialvis NAVA, Corina C. NAVA

வழக்கு அறிக்கை

Reversed palmaris longus forming a mass in the distal forearm

 • Fikret EREN, Cenk MELIKOGLU, Deniz KOK, Salim ISKENDER

வழக்கு அறிக்கை

A variant of extensor medii proprius: A case report

 • Vic HOLMES, Hao (Howe) LIU, Armando ROSALES, Claire KIRCHHOFF

வழக்கு அறிக்கை

Right juxtacondylar bony facet on the basiocciput: a proatlas segmentation variant

 • Simmi MEHRA, Dalpat Singh CHOWDHARY

வழக்கு அறிக்கை

Subcutaneous superficial palmar arch - an unusual variant

 • Sushama Kalidas CHAVAN, Rajendra Namdeo WABALE

வழக்கு அறிக்கை

Accessory spleen supplied by gastric artery - rare case

 • R. Nithiya PRIYA, S. KALAIYARASI, T. SIVAKAMI

வழக்கு அறிக்கை

Documented variations of extensor digitorum attachments: the new normal

 • James VAN NESS, Mario J. CIANI

வழக்கு அறிக்கை

An unusual duplication of the palmaris longus muscle Introduction The

 • Hetal K. FICHADIA, Joel SOLOMON, Peter H. U. LEE

வழக்கு அறிக்கை

A case of middle turbinate absence

 • Marco FERRARI, Manfred TSCHABITSCHER, Rita REZZANI, Luigi F. RODELLA

வழக்கு அறிக்கை

A variant accessory muscle of the gluteus maximus

 • Victor TAYLOR, Geoffrey D. GUTTMANN, Rustin E. REEVES

வழக்கு அறிக்கை

Atypical vertebral artery: embryological explanation and implications in neck surgery

 • Cheryl Melovitz-VASAN, Paolo VARRICCHIO, David DeFOUW, Nagaswami VASAN
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top