44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Bifurcation of axillary artery – an unusual case

 • Doris George Yohannan, Vandana Latha Ravindran

வழக்கு அறிக்கைகள்

Multiple forearm muscle variants including a rare hypothenar variant

 • Kevin R Kelliher*, David Terfera, Jeff Pracella, Eric Kelly

வழக்கு அறிக்கை

Meckel’s diverticulum – a case study

 • Sandhyarani M. Patil

வழக்கு அறிக்கை

A case of bilateral double renal veins

 • Sudeshna Majumdar

வழக்கு அறிக்கை

Cerebral polymicrogyria: case report

 • Lazar Jelev

வழக்கு அறிக்கை

Variant origin and course of ulnar artery – a case report

 • Satheesha Nayak B

வழக்கு அறிக்கை

A foot bearing load of multiple variations

 • Dharwal Kumud

வழக்கு அறிக்கை

High origin of radial artery – a case report

 • Enakshi Ghosh

வழக்கு அறிக்கை

Atypical branching of superior mesenteric artery

 • Biswa Bhusan Mohanty

வழக்கு அறிக்கை

Replaced right hepatic artery in cadaveric specimen

 • Alasdair Ford

வழக்கு அறிக்கை

Bifid rib – a rare incidental observation at autopsy

 • Santhosh Chandrappa Siddappa

வழக்கு அறிக்கை

Left superior vena cava with associated venous variations

 • Vaishaly Bharambe

வழக்கு அறிக்கை

A rare variation of trifurcation of right femoral artery

 • Parasa Savithri
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top