44 2033180199

வழக்கு அறிக்கை

Right congenital pleuro-peritoneal hiatus hernia

 • Devi Sankar K

வழக்கு அறிக்கை

A variant case of ansa cervicalis

 • Libor Machalek

வழக்கு அறிக்கை

Polydactyly 24 – a case report

 • Ashutosh Sudhakar Mangalgiri

வழக்கு அறிக்கை

Absence of musculocutaneous nerve in the left axilla

 • Rajendrakumar D. Virupaxi

வழக்கு அறிக்கை

Intraparenchymatous inferior parathyroid glands

 • Mario Pedro San Mauro

வழக்கு அறிக்கை

Atypical twin renal arteries with altered hilar anatomy

 • Hitendra Kumar

வழக்கு அறிக்கை

Bilateral accessory cleidohyoid in a human cadaver

 • Jonathan J. Wisco

வழக்கு அறிக்கை

A case report: accessory right renal artery

 • Beata Patasi

வழக்கு அறிக்கை

Variant obturator vessels

 • Satheesha Nayak B

வழக்கு அறிக்கை

A rare instance of an accessory long flexor to the second toe

 • Georgi P. Georgiev

வழக்கு அறிக்கை

A unique variation of superficial palmar arch

 • Jiji PJ

வழக்கு அறிக்கை

Median nerve compression and the reversed palmaris longus

 • Janet M. Cope

வழக்கு அறிக்கை

An accessory muscle of the thoracic wall

 • Philip Fabrizio

வழக்கு அறிக்கை

A case of an accessory auricle

 • Selcuk Tunali

வழக்கு அறிக்கை

Bilateral incomplete superficial palmar arch

 • Lakshmiprabha R

வழக்கு அறிக்கை

Variant extensor muscles on the dorsum of the hand

 • Keerti Singh

வழக்கு அறிக்கை

Kirk’s arcade: a case report

 • Jiji PJ

வழக்கு அறிக்கை

A rare occurrence of an accessory thyroid artery

 • Sara Doll

வழக்கு அறிக்கை

A rare variation of the round ligament of the liver*

 • Aysin Kale

வழக்கு அறிக்கை

Variant arteries at the base of the brain

 • Satheesha Nayak B

வழக்கு அறிக்கை

Pinealectomy in rat: an illustrative case

 • Mehmet Senoglu

வழக்கு அறிக்கை

Right sternalis muscle

 • Narendra Pamidi

வழக்கு அறிக்கை

Unusual variation of the extensor indicis muscle tendon*

 • Satya Prasad VENUGOPAL

வழக்கு அறிக்கை

C1 lateral mass screw fixationexposure

 • Mehmet Senoglu
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top