44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Aberrant Anterior Portal Vein within the Extra Hepatic Portal Triad with Variation in the course of a Replaced Common Hepatic Artery

  • Bedia Castellanos, Salman Ahmad, Naveen Kandavalli, Sushama Rich, Ramona Baez, Carlos Quinteros, Myra Ahmad
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top