44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Is The Flexor Digiti Minimi Brevis Muscle of the Foot Belong To First Layer or Third Layer

  • Burak Karip, Ozlem Ozturk Kose

வழக்கு அறிக்கைகள்

A Comprehensive View into a Novel, Accessory Liver Lobe

  • Quiñones-Rodríguez, Amador R, Silvestrini I

விமர்சனங்கள்

Workable cadaveric preservation for developing skills training models- a review

  • Sontakke BR, Deshmukh VD, Kirubhanand C, Gugapriya TS, Muthiyan GM, Tarnekar AM

வழக்கு அறிக்கைகள்

An Anatomical Variation Of Extensor Indices Muscle: A Case Report

  • Manu Krishnan.K
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top