44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

A cadaveric study investigating the anatomy of the medial orbital wall

  • Kathylin M. Hester1, Omid B. Rahimi1, Constance L. Fry2, Haley L. Nation1*

குறுகிய தொடர்பு

Duplicated vas deferens identified in post-mortem analysis

  • Sujoy Roy chowdhury, Sean Ng Yin King*, Amos Nepacina Liew, Asiri Arachchi

வழக்கு அறிக்கைகள்

A unique lpsilateral axillary artery variation

  • Austin Armstrong, Carson Dangberg, Luke Vest, Alessio Beffa, Daniel Daly*, Yun Tan
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top