44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Incidental finding of Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs) during Laparoscopic Sleeve Gastrectomy

  • Hatam Sawlmh*, Maahroo Makhdoom, Ali Khammas, Alya Al Mazrouei and Faisal Badri
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top