44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Biosynthesis of silver nanoparticles as a platform for biomedicinal application

  • Ashraf Mashrai, Ayaz Mahmood Dar, Mohd. Asif Sherwani, Braj R. Singh, Shamsuzzaman

ஆய்வுக் கட்டுரை

Modeling virus as elastic sphere in newtonian fluid based on 3d Navier-Stokes equations

  • Victor Christianto, Florentin Smarandache
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top