44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Ondansetron Induced Bradycardia Complicated Myocarditis in a Child: A Case Report

  • Ali Reza Heidari-Bakavoli1, Seyed Hamed Banihashem Rad2, Feisal Rahimpour3
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top