44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Idiopathic purulent pericarditis without underlying causes present with tamponade: A Rare case report.

  • Mahmood Hosseinzadeh Maleki 1, Nazanin Sadat Moavenzadeh Ghaznavi 2, Hasan Birjandi 3, Feisal Rahimpour 4

வழக்கு அறிக்கைகள்

TAVR-in-TAVR procedure on a patient with cardiogenic shock due to a degenerated corevalve

  • Jose Airton De Arruda, Alfredo Nunes Ferreira Neto, Bruno Moulin Machado, Vitor Arantes Pazolini, Rodolpho de Mello Farinazzo, Rafael Rua Figueiredo, Melchior Luiz Lima, Fabio Sandoli De Brito Jr
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top