44 2033180199

மினி விமர்சனம்

Cardiomyopathies associated with COVID-19 infection

  • Federico Roato

மினி விமர்சனம்

Benefits and drawbacks of telecardiology

  • Albert John

வழக்கு அறிக்கைகள்

Profound reflex bradycardia and sustained PSVT with device occlusion of Patent Ductus Arteriosus (PDA) in two adult patients with sub-systemic pulmonary hypertension

  • Hasan Birjandi, Mahmood Hosseinzadeh Maleki, Golnaz Forouzandehfar, Feisal Rahimpour
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top