44 2033180199

குறுகிய தொடர்பு

Heart Rate Monitor- Tachycardia Detection

  • Barath Kumar M

குறுகிய தொடர்பு

Chronic Nitrate Supplementation on Biochemical and Hemodynamic Parameters of Individuals Presenting Risk Factors for Cardiovascular Diseases

  • Vania Margaret Flosi Paschoalin, Diego dos Santos Baiao and Davi Vieira Teixeira da Silva
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top