44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Sickle Cell Trait among Blood Donors in the Ho Teaching Hospital, Ghana: A Cross-Sectional Study

  • Ansah PB, Akorsu EE, Kwadzokpui PK, Amuasi GR, Yawson AA, Kwasie DA, Kwarteng PM, Adusei S

ஆய்வுக் கட்டுரை

Non- infectious causes of deferral of blood donors at the volta regional hospital, Ghana: A Retrospective study

  • Boso FG, Akorsu EE, Allotey EA, Yawson AA, Adomako SA, Adusei S, Kwadzokpui PK
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top