44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Geoelectrical and hydrogeochemical assessment of groundwater sources of Nkpor metropolis Southeastern Nigeria

  • Udegbunam Innocent Ejike*, Okoyeh E I, Anaekwe Michael U, Okpara Augustine O
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top