44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Surveying the underwater springs of the former Fürdő Island in the Danube by high resolution airborne remote sensing

  • Gábor Bakó, Zsolt Molnár, Kinga Páll-Somogyi, András Molnár
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top