44 2033180199

அசல் கட்டுரை

Design of a small scale iron and manganese removal system for Copperbelt University’s borehole water

  • Stephen Siwila, Chopa Chota, Kumbu Yambani, Dingase Sampa, Amon Siangalichi, Niza Ndawa, Gabriel Tambwe

அசல் கட்டுரை

Pollution assessment of Ennore (India) creek using macrobenthos

  • Usha Natesan, S Kalaivani, G Kalpana
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top