44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

World hepatitis day 2021 – Community awareness and screening for viral hepatitis in Accra, Ghana

  • Usama Kwadwo Asamoah Kusi1,2, William van der Puije1, Diana A. Asandem1, 2, 3, Rawdat Baba-Adam1,2, Hardy Agbevey1, Bright Asare1,4, Philip Segbefia1,5, Lutterodt Bentum-Ennin1, Audrey Annan1 Frank Osei1, Doreen Teye-Adjei1, Elsie Sutaya Galevo1, Gifty Odame6, Gloria Ansa6, Linda Amoah1,2, Joseph Humphrey Kofi Bonney2,3*
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top