44 2033180199

குறுகிய தொடர்பு

Evaluation of ASXL1 and its derived circRNA expression in the liquid biopsy in breast cancer

  • Sara Kolahdouzan, Narges Jafarbeik Iravani, Mohammad Darzi, Keivan Majidzadeh A, Rezvan Esmaeili

குறுகிய தொடர்பு

Molecular Mechanisms of Initiation of Testicular Carcinogenesis

  • Svitlana Bazalytska

குறுகிய தொடர்பு

The Role of miR-182 and miR-214 in Cisplatin Resistance of Triple-Negative Breast Cancer Cells

  • Bahadir Batar, Elif Serdal, Berna Erdal, Hasan Ogul
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top