44 2033180199

குறுகிய தொடர்பு

Impacts of Coronavirus (COVID-19) in the Education Industry

  • Nwanna Uchechukwu Kevin, Aremu Abdulmujeeb, Ilori Oluwole, Hasiya Plagnan Ibrahim

குறுகிய தொடர்பு

Experience Gained in Neutralizing COVID-19 by the International Medical Community

  • Evgeniy Bryndin and Irina Bryndina

குறுகிய தொடர்பு

Serological and Clinical Issues of COVID-19

  • Reza Nassiri

குறுகிய தொடர்பு

Level of Perceived Stress and Coping Strategies of Parents Caring for Children with Special Educational Needs During Lockdown of COVID-19

  • Babar Javid, Hifsa Batool, Abid Masood Khan, Farah Zainab and Saleha Ashraf
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top