44 2033180199

அசல் கட்டுரை

Trends of red cell alloimmunization in β thalassemia major patients: A single center retrospective study in Karachi

  • Asim Qidwai, Neelam Mansoor, Anwari Syeda, Humaira Maheen, Irfan Mohammad, Farrukh Malik
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top