44 2033180199

வழக்கு அறிக்கைகள்

Look what dragged the cat in: The rise of the opioid crisis

  • Scott Stevens

வழக்கு அறிக்கைகள்

How To Fix SUD Assessments

  • Partick N. Moore LPC

ஆய்வுக் கட்டுரை

Associations Between Early Onset of Smoking, Drug, Alcohol Abuse, Nicotine Dependence and Substance Use Disorder Severity: An Inpatient Study

  • Mei Lin C. Valencia, M.P.H., Baronese Peters, Ph.D., Narcie Faith Pilon Amista, Ph.Dc.This study assessed the association between early onset of smoking and substance abuse with nicotine dependence, the extent of substance abuse, and the probability of relapse. Methods: Self-reported data were collected from 632 patients from 5 drug treatment facilities in the Philippines from July 2019 to September 2019, selected locations into two National Capital Region-Manila, Region VI and VII (Southwestern Tagalog Regions), and XI (partly BARMM-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) Davao City Treatment Rehabilitation Center for Drug Dependents. Results: The 5th Edition of the Addiction Severity Index and the Fagerström Test for Nicotine Dependence were used to assess drug and alcohol use and nicotine dependence severity, respectively. The sample consisted of approximately 45.57% non-nicotine-dependent former smokers and 54.43% nicotine-dependent current smokers. The prevalence rates of smoking onset

ஆய்வுக் கட்டுரை

EARLY ONSET OF FAVIPIRAVIR SAVES LIVES

  • ERCAN KARATAS
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top