44 2033180199

குறுகிய தொடர்பு

Root canal treatment and tooth autotransplantation

  • Adam Hoffman

குறுகிய தொடர்பு

Pre-prosthetic surgery technique

  • Chris James

மினி விமர்சனம்

Dental attrition and periodontal disease

  • Wei Chen

மினி விமர்சனம்

Oral diseases and oral health education

  • Shae Ross

வழக்கு அறிக்கைகள்

Gingival prosthesis: A case report

  • Pranit Bora, Kavita Gupta, Rajesh Sethuraman, Bhavika Khated, Yesha Shah
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top