44 2033180199

விமர்சனங்கள்

Complementary and Alternative Medicine (CAM) Utilization by Howard University (HU) First Year Pharmacy Students: Survey and Review of Most Commonly Used Herbs

  • Bisrat Hailemeskel PharmD, Enaefe Ziregbe, Christine Tran, Salome Bwayo Weaver PharmD, BCGP, Aida Ahari-Lahagh, Solomon Kumarra, Fekadu Fullas PhD and Anteneh Habte MD

விமர்சனங்கள்

A review of natural remedies commonly used by Ethiopian immigrants in the USA

  • Bisrat Hailemeskel PharmD, Fekadu Fullas PhD, Anteneh Habte MD, Ranyia Ali Al-Matari PhD and David Brewer

ஆசிரியருக்கு கடிதம்

Sun protection and other uses of Thanakha in Myanmar

  • Elizabeth V. Seiverling, Alyssa M. Klein, Lindsay C. Bacik, Christoph Gelsdorf and Hadjh Ahrns
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top